tạo Usb boot và bộ cài win trong 1 usb

https://drive.google.com/file/d/11cCnkHsQZvojrJmnOQzXFKBWiH1uSwry/view?usp=sharing