danh hiệu

Photogenic

Ăn ảnh

Những điều nhỏ nhặt như tải lên một ảnh tiểu sử làm cho cộng đồng trở thành một nơi tốt hơn. Cảm ơn!

Giải thưởng 20 điểm

Padawan

Padawan

Có 10 bài viết trở lên được đánh dấu thành câu trả lời thành công

Giải thưởng 10 điểm

YourPostFavourited

Bài đăng ưa thích

Bạn có một hoặc nhiều bài viết đã được yêu thích bởi một thành viên khác

Giải thưởng 2 điểm

PosterVoteUp

Đăng ký nhận Vote đầu tiên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ nhận được phiếu bầu đầu tiên của họ từ người dùng khác

Giải thưởng 2 điểm

MemberForAYear

Kỷ niệm đầu tiên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau ngày kỷ niệm năm đầu tiên

Giải thưởng 2 điểm

TheGrouch

Các Grouch

Huy hiệu này được trao cho những người dùng đã bỏ phiếu cho các bài đăng người dùng khác từ 10 lần trở lên

OneThousandPoints

Thousand Pointer

Huy hiệu này được trao cho những người dùng đã nhận được 1000 điểm

Giải thưởng 10 điểm

JediMaster

Thạc sĩ Jedi

Có hơn 50 bài đăng được đánh dấu thành câu trả lời thành công

Giải thưởng 50 điểm

YourPostFavouritedTenTimes

Bài đăng được công nhận

Một hoặc nhiều bài đăng của bạn đã được Ưu tiên bởi 10 người trở lên

Giải thưởng 10 điểm

PostMentionsUmbraco

Umbraco Fan

Huy hiệu này được trao cho người dùng đề cập đến Umbraco trong bài đăng mới nhất của họ

Giải thưởng 1 điểm

PosterMarkAsSolution

Đăng bài lựa chọn là Trả lời

Huy hiệu này được trao cho người dùng khi bài đăng của họ được đánh dấu là giải pháp cho một chủ đề

Giải thưởng 2 điểm

UserVoteUp

Bạn đã bỏ phiếu lần đầu tiên của bạn lên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bỏ phiếu lần đầu tiên

Giải thưởng 2 điểm

FavouriteFirstPost

Yêu thích đầu tiên

Bạn đã tặng cho bạn bài đăng đầu tiên

Giải thưởng 1 điểm

AuthorMarkAsSolution

Câu hỏi của bạn đã được giải quyết

Huy hiệu này được trao cho người dùng khi họ đánh dấu bài đăng của người dùng khác làm giải pháp cho chủ đề của họ

Giải thưởng 2 điểm

Close
www.sthink.com.vn