Một số phần mềm tự nhiên chạy chiếm ram rất nhiều và phát sinh lỗi. có thể đụng với dll hệ thống.

 

dùng tool này fix