Lệnh đồng bộ giờ từ internet - internet time synchro command line

  • 1,9K Lượt xem
  • Bài cuối 03 Tháng Giêng 2019
khaibl đăng này 31 Tháng Mười Hai 2018

1. Start service: Windows times

2. Run cmd với quyền admin

w32tm /resync

3. Có thể cài trong task schedule, nhớ check ko login vẫn thực thi và quyền admin

khaibl đăng này 03 Tháng Giêng 2019

Nên để schedule sau khi khởi động vài phút vì services windows times start khá chậm,

nếu chạy task theo windows start thì nguy cơ fail khá cao

Close
www.sthink.com.vn