1. Download file APK, nếu trên thiết bị download không được thì cắm dây trực tiếp (đổi tên file luôn)

2. Cài đặt sẽ hiện 1 icon google play trên thiết bị

3. kích vào Icon cài đặt, cho đến xong hết các bước

3. Vào permission bật hết các quyền cho các apps: Google Play Store, Google Services Framework, Google Play Services, Google Account Manager and Google Calendar Sync

Link gốc