- Nếu thường xuyên phải copy customize từ khách hàng này sang khách hàng khác, đồng thời cũng phải copy luôn cấu trúc table, column, index qua ... có thể sử dụng tool ObjList để tiết kiệm thời gian

- Chỉ áp dụng cho database FA11, Sthink Accounting và Sthink Enterprise

- Các bước như sau:

  • So sánh database -- trong tool
  • Export các cột cần add ra câu SQL Insert
  • Chạy lệnh để insert vào table [SmUpdate_Table]
  • Chạy lệnh đồng bộ cấu trúc SmUpdateTable

- Xem hình

1. So sanh

 

2. Export column cần thiết

 

3. Insert vào table SmUpdate_Table

 

4. Chạy lệnh SmUpdateTable để cấu trúc đc đồng bộ

Sau khi chạy xong có thể chạy lại lệnh so sánh để kiểm tra.